samenwerkingen

Stichting Henriette Fonds

Het financieel steunen van maatschappelijke dienstverlening in brede zin is de statutaire doelstelling van Stichting Henriette Fonds. Deze steun wordt middels christelijke en/of andere organisaties, dan wel rechtstreeks verleend. Ten behoeve van de uitvoering van de hieruit voortvloeiende taken is de stichting een samenwerkingsverband aangegaan met de Haëlla Stichting, eveneens in Den Haag gevestigd. Dit om zowel praktische redenen alsook ideële redenen, omdat de gedachten van erflaatster in grote lijnen overeenkomen met die, waarop de Haëlla Stichting haar giftenbeleid heeft gebouwd.

Bestuurssamenstelling

  • Jhr. J.C.P. de Beaufort, voorzitter
  • Mevr. C. Mönking-van Hasselt, secretaris
  • Jhr. W.H. de Beaufort, penningmeester
  • Dhr. W. van Hasselt, bestuurslid

Beleidsplan

De samenwerking met de Haëlla Stichting uit zich doordat van het jaarlijks te besteden budget 60% aan door de Haëlla Stichting aangedragen doelen wordt besteed. 40% wordt rechtsreeks door het Henriettefonds toegewezen. Hiervoor vindt driemaal per jaar een vergadering plaats, welke voor het tweede deel altijd wordt bijgewoond door de directeur van de Haëlla Stichting en waarin de bestuursbesluiten van het Henriettefonds op de projectvoorstellen van de Haëlla Stichting worden besproken. Ook in 2020 zal deze werkwijze worden gecontinueerd.

Uitgaande van een gemiddeld rendement op het vermogen van 4% per jaar wordt aldus royaal meer dan de jaarlijkse inkomsten aan de doelstelling besteed. De giften worden in min of meer gelijke mate in binnen- en buitenland besteed. Ook hierin is geen verandering voorzien. Voor de binnenlandse giften blijft een zekere voorkeur bestaan voor projecten in Den Haag en omgeving, omdat erflaatster daar het grootste deel van haar leven heeft gewoond en gewerkt. In de loop der jaren is wel een nadruk te bespeuren op giften aan projecten, die in de medische en educatieve sfeer liggen. Met name het eerste wordt gezocht, omdat de stichtster van het fonds haar werkzame leven als Diacones heeft doorgebracht en het bestuur meent, aldus, in de lijn met haar gedachtegoed te werken.

Stichting Henriettefonds volgt in haar werkwijze het privacybeleid van de Haëlla Stichting.

Financiële verantwoording

Sedert de oprichting van de stichting in 2005 en het begin van haar activiteiten in 2006 is t/m 2012 een bedrag van 584.000 euro aan goede doelen gegeven. Daarbij wordt aangetekend dat 2006 als opstartjaar, een zeer bescheiden budget van nog geen 20.000 euro kende.

Begroting 2020

De samenwerking met de Haëlla Stichting wordt ook dit jaar weer voorgezet. Verwacht wordt dat de werkzaamheden zich in 2020 op dezelfde wijze zullen continueren en dat de bestedingen in dezelfde orde van grootte zullen zijn als in voorgaande jaren.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden
RSIN: 814899031
Het contact verloopt via de Haëlla Stichting.

Jaarverslagen

2018: Jaarverslag Stichting Henriette fonds

2017: Jaarverslag Stichting Henriette fonds 

2016: Jaarverslag Stichting Henriette fonds

2015: Jaarverslag Stichting Henriette fonds