samenwerkingen

Stichting Ceres

De stichting stelt zich het volgende ten doel: Het doen van giften en donaties en het verlenen van andere financiële bijdragen aan gevestigde kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen.

Bestuurssamenstelling

  • Dhr. A.A. (August) den Hollander, voorzitter
  • Dhr. A.J. (Adriaan) Peijnenburg, penningmeester
  • Mevrouw E. J. (Elise) Kant, secretaris

Beleidsplan

Stichting Ceres is een uitkeringsfonds met een aantal aandachtsgebieden, waarvan er twee uitdrukkelijk worden genoemd: steun aan mensen in achterstandssituaties en ontwikkelingssamenwerking. Projectsteun wordt daarbij verkozen boven het geven van structurele financiële hulp. Zowel binnen- als buitenlandse projecten komen voor steun in aanmerking. Bij buitenlandse projecten wordt aansluiting gezocht bij grotere organisaties (zoals NGO’s) die een actieve betrokkenheid bij het project hebben.

Werkzaamheid
De werkzaamheden bestaan uit het verstrekken van giften. Daarbij gaat de voorkeur uit naar projecten die in de lijn liggen van de beide aandachtsgebieden waarop de stichting actief wil zijn. De betreffende projectaanvragen worden in dat kader door het bestuur getoetst aan de hand van ingangsnotities, onder meer verstrekt door de Haëlla Stichting.

Bestuur
Het bestuur van de stichting telt drie leden. Het bestuur komt tenminste eenmaal per jaar bij elkaar. Van elke bestuursvergadering wordt een verslag gemaakt.

Wijze van werving van fondsen
Stichting Ceres is een uitkeringsfonds en verkrijgt haar fondsen door middel van schenkingen uit hoofde van zowel periodieke uitkering als eenmalige giften. Actieve werving van fondsen wordt door het bestuur vooralsnog niet nagestreefd.

Beheer van vermogen
Omdat de stichting geen vermogensfonds is, is geen sprake van (overgedragen) beheer van vermogen. De in een jaar te ontvangen fondsen worden nagenoeg volledig in datzelfde jaar uitgekeerd.

Besteding van de fondsen
Het bestuur maakt voor het verkrijgen van geschikte aanvragen zoveel mogelijk gebruik van bestaande netwerken van instellingen en organisaties die een soortgelijk doel/activiteit beogen. In dit kader is de afgelopen jaren voor wat betreft projectaanvragen binnen de twee genoemde aandachtsgebieden met succes en tevredenheid samengewerkt met de Haëlla Stichting in Den Haag. Om redenen van efficiency geeft het bestuur er vooralsnog de voorkeur aan geen grote naamsbekendheid na te streven. Daarom ook zoekt het bestuur geen aansluiting bij de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN). De Stichting Ceres volgt in haar werkwijze het privacybeleid van de Haëlla Stichting.

Plannen 2020
De samenwerking met de Haëlla Stichting zal in 2020 worden voort gezet. De bestedingen voor 2020 zullen in dezelfde orde van grootte zijn als voorgaande jaren.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. Stichting Ceres heeft geen personeel in dienst. In het jaarlijks uit te brengen financieel verslag wordt opgenomen een lijst van de instellingen waaraan dat jaar een gift of uitkering is gedaan. De financiële administratie van de stichting wordt zonder kosten door de penningmeester van de stichting gevoerd.

Stichting Ceres heeft de ANBI status.
RSIN 816057059
Het contact verloopt via de Haëlla Stichting.

Jaarrekeningen

2019: Jaarrekening Stichting Ceres

2018: Jaarrekening Stichting Ceres

2017: Jaarrekening Stichting Ceres