De Leeuwensteinstichting stelt zich tot doel initiatieven te ondersteunen in het maatschappelijke en culturele veld en op het raakvlak van beide. Het gaat de Leeuwensteinstichting daarbij om het ondersteunen van bijzondere mensen met vernieuwende initiatieven. Leeuwenstein zoekt daarbij naar het

De doelstelling van de stichting is: het verlenen van geldelijke steun aan: • instellingen en personen die opkomen voor “the lone, the last, the lost and the least” in de maatschappij; • de Remonstrantse Broederschap; • armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs; • Amnesty International of soortgelijke

De stichting stelt zich het volgende ten doel: Het doen van giften en donaties en het verlenen van andere financiële bijdragen aan gevestigde kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen. Bestuurssamenstelling Mevrouw G. te Brake, voorzitter De

De Stichting Regina Fonds heeft ten doel steun te verlenen aan projecten die gericht zijn op vrede, mensenrechten, milieu, kleinschalige ontwikkelingsprojecten en ontwikkelingseducatie en mensen in achterstandssituaties. Daarnaast verleent het Reginafonds steun aan kunst en cultuur, met name aan jong