Stichting Heemfonds is al sedert 2 januari 1961 actief, maar is pas op 7 december 1992 in zijn huidige stichtingsvorm opgericht. Het doel van het fonds is het beschikbaar stellen van gelden voor diakonale en apostolaire arbeid in de breedste

De stichting stelt zich het volgende ten doel: Het doen van giften en donaties en het verlenen van andere financiële bijdragen aan gevestigde kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen. Bestuurssamenstelling Dhr. A.A. (August) den Hollander, voorzitter

De doelstelling van de stichting is het verlenen van geldelijke steun aan: • instellingen en personen die opkomen voor “the lone, the last, the lost and the least” in de maatschappij; • de Remonstrantse Broederschap; • armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs; • Amnesty International of soortgelijke

Het financieel steunen van maatschappelijke dienstverlening in brede zin is de statutaire doelstelling van Stichting Henriette Fonds. Deze steun wordt middels christelijke en/of andere organisaties, dan wel rechtstreeks verleend. Ten behoeve van de uitvoering van de hieruit voortvloeiende taken is

  De Leeuwensteinstichting stelt zich tot doel initiatieven te ondersteunen in het maatschappelijke en culturele veld en op het raakvlak van beide. Het gaat de Leeuwensteinstichting daarbij om het ondersteunen van bijzondere mensen met vernieuwende initiatieven. Leeuwenstein zoekt daarbij naar het